<datastore> <nextgroup><![CDATA[<a href="/module/jslib/jquery/jpage/dataproxy.jsp?page=1&appid=1&appid=1&webid=3&path='/'&columnid=494&unitid=1828&webname='地方频道'&permissiontype=0"></a>]]></nextgroup> <recordset> <record><![CDATA[ <li><span>2019-03-20</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/zfc/201552996801030.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅关于公布规范性文件清理结果的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-12-17</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/rsc/201543802395253.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-03-05</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/dkc/101551673544622.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅关于做好2019年地质灾害防治工作的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-03-04</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/kgc/101551412802894.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-03-01</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/dhc/201550203221066.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-02-27</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/kgc/101550203219984.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅关于开展地热水资源保护与开发利用规划编制工作的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-02-25</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/dhc/201550203216845.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-02-22</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/dhc/201550203215032.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-02-18</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/dhc/101550203203421.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-02-18</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/kgc/101550203203320.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-01-25</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/xxzx/101548372702254.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅办公室 关于转发自然资源部开发利用司关于城市地价监测有关问题的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-01-24</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/bgs/101548286811635.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-01-24</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/xxzx/101548286811434.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅办公室关于政务审批系统全面启用2000国家大地坐标系的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2019-01-14</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/kgc/101546559269722.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-12-19</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/dhc/201545192001556.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-12-14</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/bdcdjj/201543802395068.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-12-12</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/kgc/101543398287750.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅关于做好2018年度非油气矿产资源统计工作的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-11-21</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/xxzx/201542710751147.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅关于开展地质灾害防治资质“双随机 一公开”监督检查的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-11-20</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/kgc/201542368612055.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-11-19</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/kgc/201542368610658.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">办理状态查询 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-11-09</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/dkc/101541634926581.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省自然资源厅关于开展全省地勘单位勘查活动检查的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-11-02</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/ydc/101541066618137.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅转发《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-08</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/ghc/101537934149012.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-15</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/hhc/101539390604559.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">关于《黄骅港散货港区矿石码头一期扩建皮带机工程海洋环境影响报告书》的公示 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-15</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/hhc/101539390604544.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">关于黄骅港综合港区冀海散杂货码头散杂货露天堆场工程海洋环境影响报告书的公示 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-15</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/hhc/101539390604407.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">关于《黄骅港综保区保税仓库项目海洋环境影响报告书》的公示 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-15</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/hhc/101539390604379.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">关于《黄骅港综保区保税仓库项目海洋环境影响报告书》的公示 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-15</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/hhc/101539390604372.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">关于黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程海洋环境影响报告书的公示 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-15</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/hhc/101539390604361.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">关于《黄骅港散货港区矿石码头一期扩建皮带机工程海洋环境影响报告书》的公示 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-11</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/kgc/201539174650872.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于平山县祥瑞达矿业有限公司干花岸白云岩矿采矿许可证遗失公告 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-09</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/gdbhc/201537942440261.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于启用新的耕地占补平衡动态监管系统的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-10-09</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/zfc/201537942440254.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于废止《河北省土地整治项目管理办法》的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-09-18</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/djc/201536297454829.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于领取第三次全国土地调查业务培训证书的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-09-18</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/djc/201536297454822.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于开展河北省第三次全国土地调查专业调查队伍技术培训补考的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-09-17</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/zfc/201536297454415.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于开展国土资源管理系统“七五”普法中期检查评估的通知 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-09-17</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/zfc/201536297454408.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅办公室关于印发《河北省国土资源厅“法治行动在国土”法治宣传教育活动实施方案》的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-09-07</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/djc/101536292800800.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省第三次全国土地调查领导小组办公室 关于开展河北省第三次全国土地调查专业调查队伍技术培训(第三期)的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-09-05</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/djc/101536055934362.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省第三次全国土地调查专业调查队伍 技术培训考试合格人员名单公告 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-27</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/dhc/101535613754678.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于授予河北遵化省级地质公园建设资格的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-22</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/djc/101534594684677.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省第三次全国土地调查领导小组办公室关于开展河北省第三次全国土地调查专业调查队伍技术培训的通知 </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-20</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/hhc/201534647224617.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于启动海洋灾害IV级应急响应的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-19</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534594683572.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警 2018(第16期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-19</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534594683572.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警 2018(第16期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-18</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534120640829.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第15期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-18</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534120640829.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第15期) </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-16</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/hhc/201534119599247.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于启动海洋灾害Ⅲ级应急响应的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-14</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534120639392.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第14期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-14</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534120639392.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第14期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-15</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/kgc/101534120639128.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于河北省涞水县大北峪一带金矿详查勘查许可证遗失公告 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-13</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534120638274.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第13期) </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-13</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101534120638274.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第13期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-13</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/qtgg/xxzx/101534120637991.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">关于对张家口市交通运输局网站进行关停整改的通告 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-12</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101533950230815.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第12期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-12</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101533950230815.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第12期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-11</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101533950230794.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第11期) </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-11</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/101533950230794.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第11期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-06</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/ghc/201533297027967.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省国土资源厅关于落实国务院大督查回头看任务做好用地预审核查有关工作的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-08-02</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/gsgg/tz/hyc/201533017671056.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省海洋局关于继续施行《河北省闲置海域处置办法》的通知 </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-07-27</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/201532673855140.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第9期) </a></li>]]></record> <record><![CDATA[ <li><span>2018-07-27</span><a href="http://www.hebgt.gov.cn/heb/gk/yjgl/dzzh/dzzhyjyb/201532673855140.html" title='<!--articletitle-->' target="_blank">河北省地质灾害气象风险预警信息2018年(第9期) </a></li><li style=" height: 20px;clear: both;" class="ky_li2"></li><br/>]]></record> </recordset> </datastore>
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统